اعضای شرکت

طراحان شبکه وینا > اعضای شرکت

علیرضا اسماعیل پور شیروانی

روزبه اسماعیل پور شیروانی

مهدی اسماعیل پور شیروانی

کوشا محمودی

فاطمه چراغی

فهیمه تالانه

منیژه میرساداتی

مصطفی امین زاده

محمد اسماعیل زاده

فرهاد علیجانی شیروانی

احمد سماکوش

حامد موسی زاده

عادل عابدینی

امیر خانلری